SERVEIS
Desenvolupament íntegre del projecte
  En col•laboració amb els tècnics adients (enginyers de camins, industrials, agrònoms, arquitectes, arquitectes tècnics, topògrafs, etc.) ens permet oferir un servei íntegre en la redacció del projecte. El client aportarà els criteris bàsics de disseny.
Col•laboració parcial en el desenvolupament del projecte
  Redacció de la memòria tècnica del projecte.
Realització de perfils del terreny, definició de rasants i moviments de terres.
Delineació informatitzada dels plànols.
Redacció dels Plecs de Condicions Tècniques.
Realització d’amidaments i pressupostos.
Redacció d’estudis de Seguretat i Salut en el Treball.
Redacció d’annexos de cálculs.
 
Col•laboració en la direcció i execució de l’obra
  Realització de plànols d’obra.
Redacció d’informes i actes de visita.
Seguiment econòmic de l’obra.
Redacció de projectes As-built.

Desenvolupament íntegre del projecte
Col•laboració parcial en el desenvolupament del projecte
Col•laboració en la direcció i execució de l’obra
 

 

 

 

 
© 2003 TEDPRO, s.l.